Naturfredning for fremtiden

Kjeld Hansen, forfatter til bogen “Naturfredning for fremtiden”, der udkommer i oktober 2017

Velkommen til “Naturfredning for fremtiden”

Det klassiske fredningsinstrument har sikret danskernes natur på mere end 3000 lokaliteter gennem det seneste århundrede. Imidlertid har der vist sig mange svagheder og en række åbenlyse mangler ved dette værktøj gennem de seneste årtier.

Den fortsatte tilbagegang i biodiversiteten er det mest klare bevis på, at naturfredningen ikke har formået at “redde” naturen.

Det skyldes blandt andet, at alt for ofte fastfryser fredningen naturen i en statisk form, til trods for naturens iboende dynamik. Fredet natur har i rigtig mange tilfælde mistet netop den værdi, som fredningen tilstræbte, og årsagen er oftest mangler ved fredningsværktøjet.

Formålet med at frede naturen har også ændret sig gennem tiden, men denne dynamik tages der alt for sjældent højde for i kendelserne. Alligevel er det svært eller direkte umuligt at revidere indholdet af en ufuldstændig fredningskendelse.

Projektet “Naturfredning for fremtiden” vil undersøge fredningsværktøjets duelighed. Konkrete fredningssager fra de seneste 100 år undersøges i felten og i arkiverne, men ud over de egentlige fredninger ved kendelser vil der også ske en kritisk gennemgang af de generelle, erstatningsfrie fredninger, de såkaldte § 3-fredninger.

Desuden vil fredskovslovgivningen blive vurderet, og fordelene ved obligatorisk naturpleje beskrives, bl.a. med udenlandske eksempler (Sverige, Holland,Tyskland/England) på vellykket naturpleje. Større landskabsfredninger som f.eks. Tøndermarsken (fredet ved lov), Saltbækvig (Naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 7), naturparker, nationalparker og den manglende fredning af hele Vadehavsmarsken vil blive vurderet som en mulig årsag til den vigende biodiversitet, og endelig vil fredninger af dyr og fugle og planter blive berørt sammen med nytten af genudsætningsprogrammer.